Spring naar inhoud
Wind op Land

Over het proces

De gemeente gaat samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere betrokkenen spelregels opstellen voor windenergie in Haarlemmermeer-Zuid in het participatieproces Wind op Land. Alle geïnteresseerden kunnen op deze website meer informatie lezen over windenergie in Haarlemmermeer. Hier lees je hoe het participatieproces eruit ziet. En wat hieraan vooraf ging. 

Benieuwd welke voorwaarden er zijn voor spelregels?

Over spelregels

Na de Dag van de Wind

Na 16 maart heeft de gemeente alles wat besproken in verwerkt in een verslag. Een samenvatting van de belangrijkste punten is op 8 april op de themapagina's geplaatst. Op deze website kon iedereen tot en met 29 april reageren op de verslagen en de ideeën voor spelregels. De reacties zijn ook na 29 april nog terug te lezen.

Gemeente stelt concept-spelregels op

De gemeente doet dit aan de hand van alles wat is opgehaald tijdens de Dag van de Wind. En de reacties via deze website in de periode daarna. De concept-spelregels toetsen we aan de voorwaarden voor spelregels. De concept-spelregels leggen we voor aan de gemeenteraad. Hierbij geven we ook aan waar geen spelregels van gemaakt zijn, en waarom niet. De gemeenteraad besluit voor de zomer of we met deze spelregels verder gaan. En of er misschien nog spelregels bij moeten komen.

Reageren op de spelregels

Er zijn twee manieren om te reageren op de concept-spelregels. Ten eerste haalt de gemeente de meningen van betrokkenen actief op door een peiling te organiseren. De spelregels worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau verwerkt tot vragen voor een peiling. Alle betrokkenen kunnen de peiling in het najaar van 2024 invullen. Ten tweede is er een formele zienswijzeprocedure waarbij iedereen die dat wil binnen een termijn van zes weken een zienswijze kan indienen. 

In de peiling kunnen betrokkenen aangeven of zij voor of tegen de komst van meer windturbines zijn. En wat zij vinden van de spelregels die zijn opgesteld. De gemeente verwerkt de uitkomsten van de peiling en zienswijzeprocedure in een nieuwe versie van de spelregels. De gemeenteraad besluit daarna over het vaststellen van de spelregels.  

Advies aan de provincie

Voor een windpark is de provincie Noord-Holland bevoegd gezag. Dat betekent dat de provincie beslist of een initiatiefnemer toestemming krijgt om windturbines te plaatsen. De spelregels worden na vaststelling aan de provincie Noord-Holland aangeboden met het verzoek hier rekening mee te houden bij het verlenen van een eventuele toestemming voor een windpark. 

Projectprocedure

Om windturbines te mogen bouwen, moeten initiatiefnemers toestemming krijgen van de provincie Noord-Holland. Dit heet een projectbesluit. Voorafgaand aan het projectbesluit moet een initiatiefnemer een aantal stappen doorlopen. Dit heet een projectprocedure. Tijdens deze procedure kan iedereen die wil reageren op het plan. Op de website van de provincie leest u meer over de projectprocedure en de stappen. De participatie die plaatsvindt tijdens het participatieproces Wind op Land wordt meegenomen bij een projectbesluit van de provincie voor een windpark.

Wie heeft welke rol?

Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente organiseert het participatieproces Wind op Land en stelt de spelregels op.

Gemeenteraad
De gemeenteraad houdt regie op het participatieproces Wind op Land. En besluit over de spelregels. De gemeenteraad biedt de definitieve spelregels als een advies aan de provincie Noord-Holland.

Provincie Noord-Holland
De provincie bepaalt of er toestemming wordt gegeven aan initiatiefnemers voor het plaatsen van windturbines in Haarlemmermeer.

Initiatiefnemer
Een initiatiefnemer maakt een plan voor een windpark. En doet een aanvraag bij de provincie om het windpark te mogen bouwen.

Wat ging hieraan vooraf?

De gemeente heeft eind 2020 samen met veel partijen, waaronder dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers, gekeken naar mogelijke plekken voor windturbines in Haarlemmermeer. Hoe blijven gevolgen voor de polder beperkt? Waar liggen kansen voor de mensen die wonen in de omgeving? Er zijn meerdere voorstellen gedaan. Deze zijn in januari 2021 voorgelegd aan inwoners met een peiling. Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad het zoekgebied voor wind in het zuiden van Haarlemmermeer vastgesteld. Dit betekent dat er in dit gebied verder onderzocht mag worden of, en waar er meer windturbines mogen bijkomen.    

Onderzoeken in het zoekgebied

In 2022 zijn er twee onderzoeken uitgevoerd: een natuuronderzoek en een ruimtelijk onderzoek. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd in het eerder vastgestelde zoekgebied voor windturbines (in het zuiden van de Haarlemmermeer). Hierbij is onder andere gekeken naar provinciaal beleid, veiligheids- en geluidscontouren rondom gebouwen en hoogtebeperkingen vanuit de luchtvaart. Op basis hiervan zijn vier mogelijke locaties voor windturbines binnen het zoekgebied duidelijk geworden: A4, Landmark, Midden en Infra. Op onderstaande afbeeldingen zie je deze mogelijke locaties.

kaart met zoekgebied wind in Haarlemmermeer-Zuid

Hele zoekgebied wind. De paarse rand op deze kaart geeft het zoekgebied aan.

 

De witte rand op de kaarten hieronder geeft het zoekgebied aan. De blauwe stippen de bestaande windturbines. En de groene lijnen waar mogelijk windturbines kunnen komen.

Kaart met denkrichting A4 in Haarlemmermeer-Zuid met ook de bestaande windturbines

Denkrichting A4

Kaart met denkrichting Landmark in Haarlemmermeer-Zuid met ook de bestaande windturbines

Denkrichting Landmark

Kaart met denkrichting Midden in Haarlemmermeer-Zuid met ook de bestaande windturbines

Denkrichting Midden

Kaart met denkrichting Infra in Haarlemmermeer-Zuid met ook de bestaande windturbines

Denkrichting Infra

Participatiekaders Wind op Land

Begin 2023 is de gemeenteraad gevraagd om kaders voor de participatie mee te geven voor windenergie in Haarlemmermeer. Deze kaders zijn door de gemeenteraad vastgesteld in september. Daarna is gewerkt aan het uitwerken van een plan van aanpak voor een participatieproces.  

Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak. Dit houdt in dat inwoners kunnen meedenken over de spelregels voor meer windturbines in Haarlemmermeer. Deze spelregels worden uiteindelijk als een advies meegegeven aan de provincie Noord-Holland. 

Meer onderzoeken

Op de Dag van de Wind gingen we in themasessies over vier verschillende thema’s met elkaar in gesprek: gezondheid, natuur, impact op de ruimte en lokaal eigenaarschap. Landelijk en lokaal zijn er verschillende onderzoeken naar deze thema’s gedaan. Bekijk de themapagina's voor een samenvatting van de belangrijkste onderzoeken.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel