Spring naar inhoud
Wind op Land
Wind op Land

Samenvatting raadsstukken

De afgelopen jaren zijn er verschillende raadsinformatiebrieven verstuurd en raadsbesluiten genomen over het windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid. We vatten de volgende raadsstukken hieronder samen:

 • Burgerpeiling zonneakkers en windmolens 2021
 • Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 1.0 van 21 juni 2021
 • Raadsinformatiebrief Informatie over stand van zaken windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid van 9 maart 2023
 • Collegebesluit Ondertekening intentieverklaring proces windzoekgebied Haarlemmermeer, agendapunt 1.2.8 van 13 maart 2023
 • Raadsinformatiebrief over de informatieve bijeenkomst en werkwijze raad participatie Wind op Land van 16 mei 2023
 • Raadsvoorstel Kaders raadscommissie Wind op Land van 21 september 2023
 • Raadsvoorstel Plan van Aanpak participatieproces Wind op Land, agendapunt 1.1.4 van 14 december 2023
 • Raadsinformatiebrief Informatie over Participatieproces Wind op Land van 15 februari 2024
 • Raadsinformatiebrief Informatie over Dag van de Wind 16 maart 2024 van 2 april 2024
 • Raadsvoorstel Concept-spelregels en peiling Wind op Land Haarlemmermeer van 21 mei 2024

Burgerpeiling zonneakkers en windmolens 2021

Wat is er onderzocht?
In februari 2021 heeft de gemeente een opdracht uitgezet om de mening van burgers over de 
zoekgebieden m.b.t. zon- en windenergie te peilen. De data zijn verzameld door middel van een vragenlijst. In en rond de zoekgebieden zijn, na raadpleging van de dorps- en wijkraden, 30.000 brieven verspreid. Alle andere inwoners zijn via een online en offline campagne benaderd. Er hebben 3.616 inwoners gereageerd.

Wat zijn de uitkomsten?
De resultaten van windturbines laten het volgende zien: 

 • Inwoners vinden behoud van groen en biodiversiteit (92%) en hinder van geluid (91%) de belangrijkste aandachtspunten voor het windzoekgebied. Daarna volgen vliegveiligheid en hinder van slagschaduw (beiden 78%).
 • Het huidige scenario en scenario A4 worden door respectievelijk 49% en 51% van de inwoners als (zeer) wenselijk beoordeeld.
 • Op de vraag hoeveel windmolens bijgeplaatst mogen worden, is ‘geen’ het meest geantwoord. 33% van de inwoners geeft bij de vraag over het aantal windmolens ‘geen’ aan. Het gemiddelde aantal windturbines dat bijgeplaatst mag worden (als het antwoord ‘geen’ niet wordt meegeteld) is 10 windturbines.
 • Inwoners willen het liefst windturbines van 100 meter (30%) of lager. Ongeveer 34% wil windturbines hoger dan 100 meter, vooral van 120 of 140 meter hoogte.
 • Het betrekken van omwonenden wordt door 7 tot 9 op de 10 inwoners belangrijk gevonden.
 • De stelling 'ontwikkelaars moeten onderzoek doen naar ander geluid, vliegveiligheid en milieu (91%)' en 'ontwikkelaars moeten bijeenkomsten met omwonenden houden, waarin zij kunnen meedenken over het plan (88%)' scoren het hoogst. De stelling 'Ontwikkelaars moeten de baten delen met omwonenden (73%) scoort het laagst, hier is een groter aandeel neutraal.

Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0

De raad heeft besloten om:

 • in te stemmen met de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid (RES 1.0 NHZ) als resultaat van het regionale proces om te komen tot de RES 1.0. Met als belangrijkste punten:
  • de ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 Terawattuur (TWh) als uitgangspunt te hanteren voor opwek van hernieuwbare energie in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh hernieuwbare energie in 2030;
  • de kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren;
 • overwegende dat de raad het zoekgebied Zonnecarré met het Beleidskader Zonneakkers Haarlemmermeer (2020.000707) heeft vastgesteld, de overige onderdelen die specifiek van toestemming zijn voor de gemeente Haarlemmermeer vast te stellen, namelijk:
  • de ambities voor zon op dak, zon op parkeerterreinen en zon langs infrastructuur zoals vermeld in paragraaf 8.1 van de RES 1.0;
  • in de RES 1.0 het gebied Spoordriehoek niet als concreet zoekgebied voor de opwek van windenergie aan te wijzen;
  • de tekst zoals opgenomen voor de deelregio Haarlemmermeer in paragraaf 3.3. en hoofdstuk 8 van de RES 1.0;
 • de uitkomsten van de RES 1.0 die effect hebben op de gemeente Haarlemmermeer, mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.

Bij de vaststelling van het raadsvoorstel is ook een amendement aangenomen. Met dit amendement is de Spoordriehoek wél als concreet zoekgebied voor de opwek van windenergie aangewezen. Door een concreet zoekgebied aan te wijzen, kan verder onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden voor windenergie. 

Raadsinformatiebrief Informatie over stand van zaken windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid

In deze brief delen we een aantal belangrijke punten met de gemeenteraad:

 • De provincie is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen voor windparken vanaf 5 MW (vanaf twee tot drie windturbines). Gemeente is verantwoordelijk voor het voorbereidende proces en stemt hierover af met de provincie. Hiervoor hebben provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer een intentieverklaring getekend.
 • De uitkomsten van de onderzoeken naar natuur en impact van windturbines op de ruimte. Deze resultaten worden op de onderzoekspagina’s natuur en impact op de ruimte samengevat.
 • Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid is één van de potentiële initiatiefnemers voor een windpark.
 • De gemeente en provincie hebben grondposities in het zoekgebied. Op basis van een uitspraak van de rechter mag een overheid deze gronden niet één-op-één verkopen of ter beschikking stellen aan een private partij. Dit moet via een openbaar proces verlopen.
 • Als gemeente hebben wij in april 2023 een marktconsultatie georganiseerd om te inventariseren of er interesse is vanuit de markt om een windpark te ontwikkelen.
 • Als gemeente hebben we de raadsinformatiebrief gedeeld met de betrokken stakeholders.

Collegebesluit Ondertekening intentieverklaring proces windzoekgebied Haarlemmermeer

Het college heeft besloten om in te stemmen met de ondertekening van de intentieverklaring met betrekking tot het proces voor het windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid. Als gemeente willen wij sturing hebben op een (mogelijk) initiatief voor een windpark in het zoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid. Bij voorkeur stellen we hierbij een aantal voorwaarden aan een initiatief. Provincie Noord-Holland is echter bevoegd gezag, en niet de gemeente. Om onze voorwaarden een plek te kunnen geven in het proces is de provincie een essentiële gesprekspartner. Om elkaars belangen een goede plek in het proces te geven is het van belang om duidelijke afspraken hierover te maken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring. Een intentie om gezamenlijk te gaan verkennen wat het meest logische en transparante proces is voor het windzoekgebied in Haarlemmermeer-Zuid.

Raadsinformatiebrief over de bijeenkomst en werkwijze raad participatie Wind op Land

In mei 2023 is de raad geïnformeerd over de volgende punten:

 • Het vervolgonderzoek naar impact van windturbines op de ruimte, deze is samengevat op de onderzoekspagina impact op de ruimte.
 • In april is een marktconsultatie georganiseerd. Hieruit blijkt dat een aantal marktpartijen mogelijk interesse hebben in het ontwikkelen van een windpark in het zoekgebied, de gronden van de provincie en gemeente hier niet noodzakelijk voor zijn, en zijn zorgen uitgesproken over mogelijke gevolgen van de onderzoeken die zijn uitgevoerd.
 • Een gesprek met de dorpsraden Abbenes, Kaag-Buitenkaag en Burgerveen. Deze is georganiseerd om de dorpsraden bij te praten en hun vragen te kunnen beantwoorden. Er is met de dorpsraden afgesproken dat de gemeente hen op de hoogte houdt van ontwikkelingen, de vervolgstappen en de momenten dat zij van invloed kunnen zijn.
 • Voor het vervolg wordt voorgesteld om met de betrokkenen spelregels op te stellen voor de ontwikkeling van een windpark.
 • De raad wordt gevraagd om kaders te stellen bij participatie voor Wind op Land, zodat zij kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden om op te halen bij betrokkenen, invulling gegeven wordt aan ‘draagvlak Wind op Land’ en de raad een rol kiest in het participatieproces. Om deze kaders op te stellen, heeft de gemeente een proces ingericht ‘Werkwijze gemeenteraad bij participatie’ en de eerste stap is een informatieve bijeenkomst op 1 juni 2023.

Raadsvoorstel Kaders raadscommissie Wind op Land

Wat is de kern van het stuk?
Op 13 juli 2023 heeft de raadscommissie met elkaar gesproken over kaders voor de participatie bij Wind op Land. Naar aanleiding daarvan zijn de volgende 5 kaders vastgesteld:

1. Kader ‘wat willen we ophalen’.
a)    De raad wil het draagvlak onder de inwoners ophalen voor windturbines in het zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid.
b)    De raad wil het draagvlak onder de inwoners in relatie tot randvoorwaarden aan een windpark in het zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid ophalen, door middel van een participatieproces.
 
2. Kader ‘Wie willen we bereiken’.
De raad wil de inwoners en ondernemers bereiken uit de woonplaatsen die in een straal rond het zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid wonen. 
 
3. Kader ‘Wie is er verantwoordelijk voor het proces’.
De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor het participatieproces dat bijdraagt aan een advies aan de provincie.
 
4. Kader ‘Wat doen we met de opbrengst’
De uitkomst van het participatieproces dient leidend te zijn voor de nadere besluitvorming. Bij een eensgezinde inbreng vanuit de omgeving neemt de raad de randvoorwaarden voor een windpark over en geeft die mee aan de provincie. Als de inbreng niet eensgezind is, weegt de raad de opbrengsten uit het participatieproces en besluit de raad zelf over de randvoorwaarden die hij wil meegeven aan de provincie.
 
5. Voorkeursscenario
De raad geeft een ruime mate van invloed aan de participanten en neemt met de rol van regisseur de eindverantwoordelijkheid voor het participatieproces dat het college organiseert. Met de bovenstaande beslispunten 1 tot en met 4 zijn de kaders voor het doel, de doelgroepen en de mate van invloed van de omgeving in het participatieproces vooraf gegeven en kan het college het participatieplan gaan uitwerken.

Raadsvoorstel Plan van Aanpak participatieproces Wind op Land

De raad heeft besloten om:

 • in te stemmen met het ontwerpen van het participatieproces Wind op Land conform scenario 3: informeren, participeren, peilen;
 • in te stemmen met het plan van aanpak om tot een kader te komen van spelregels voor Wind op Land, waaronder;
  • de invulling van de regierol van de gemeenteraad onder meer via een in te richten online themadossier;
  • het via een raadsvoorstel vaststellen van de spelregels tot een gemeentelijk kader en de definitieve werkwijze van de peiling;
  • de organisatie van excursies en spelregelbijeenkomsten, een peiling en een zienswijzeprocedure voor alle betrokkenen om gezamenlijk tot spelregels te komen.

Op 10 juni 2021 heeft de gemeenteraad met een amendement besloten om een concreet zoekgebied voor windenergie aan te wijzen in Haarlemmermeer-Zuid. Sindsdien zijn er verschillende stappen gezet om te onderzoeken wat mogelijk is. Daarnaast heeft de raad kaders gesteld bij participatie en bepaald dat er aan draagvlak moet worden gewerkt voor het windzoekgebied. Samen heeft dit geleid tot dit voorstel voor het vervolg, waarin we de omgeving, initiatiefnemers en belanghebbenden informeren en we samen met alle betrokkenen spelregels opstellen voor het windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid. De concept-spelregels en definitieve werkwijze voor de peiling (eenmalig voor dit proces) bieden we vervolgens in een raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan. Daarna leggen we de spelregels voor in een peiling aan alle betrokkenen bij het windzoekgebied. Tegelijkertijd kunnen de betrokkenen een zienswijze indienen op de concept-spelregels. Na de peiling en zienswijzeprocedure stelt de gemeenteraad de definitieve spelregels vast en biedt hij ze vervolgens aan de provincie Noord-Holland (provincie) aan, die bevoegd gezag is voor een eventuele vergunning. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat een plan voor een windpark mede wordt beoordeeld aan de hand van de spelregels.

Raadsinformatiebrief Informatie over Participatieproces Wind op Land van 15 februari 2024

Op 21 december 2023 is het raadsvoorstel plan van aanpak participatieproces Wind op Land (8356457) aangenomen door de gemeenteraad. In dit plan van aanpak staat dat een digitaal platform wordt ingericht om de gemeenteraad en alle betrokkenen op de hoogte te houden en dat een Dag van de Wind wordt georganiseerd. Hierover meer informatie in deze brief. 

Livegang digitaal platform Wind op Land
Op 15 februari 2024 gaat het platform windopland.haarlemmermeer.nl live. Bezoekers kunnen informatie vinden op dit platform over proces en planning, om zich in te lezen en te reageren op stukken die worden gedeeld. Er is een tijdlijn zichtbaar met participatiemomenten. Er is de mogelijkheid om je aan te melden voor een nieuwsbrief en een eventuele vraag of opmerking in te sturen. Ook kun je je aanmelden voor de themasessies van de Dag voor de Wind. Gedurende het hele proces zorgt de gemeente dat de informatie op het platform actueel blijft. 

Dag van de Wind op 16 maart 2024 
Deze dag vindt plaats in kern Buitenkaag en iedereen die dat wil kan meepraten over hoe een eventueel windpark in het zoekgebied eruit zou kunnen komen te zien. Er is een informatiemarkt waar mensen laagdrempelig informatie kunnen krijgen en vragen kunnen stellen aan verschillende organisaties, zoals GGD, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Energieloket en Windcoalitie Haarlemmermeer-Zuid. Medewerkers vanuit de gemeente staan klaar om mensen wegwijs te maken. Op deze dag vinden themabijeenkomsten plaats om mensen te informeren over thema’s en om input op te halen die wordt gebruikt bij het opstellen van spelregels. Het gaat om de thema’s natuur, impact op de ruimte, gezondheid en lokaal eigenaarschap.
Promotie van de Dag van de Wind gaat via onder meer social media, InforMeer en posters in de buitenruimte. De raad is van harte uitgenodigd. 


Vooruitblik
Na de Dag van de Wind publiceren we opnamen en verslagen van de bijeenkomsten op het platform. Na publicatie kan er twee weken worden gereageerd op de input. Dan worden de concept-spelregels opgesteld. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een voorstel voor de peiling en zienswijzeprocedure. De peiling wordt door een onafhankelijk bureau uitgezet. De concept-spelregels en het voorstel voor de peiling en inspraakprocedure worden voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

Raadsinformatiebrief Informatie over Dag van de Wind 16 maart 2024 van 2 april 2024

Op 16 maart was de Dag van de Wind. De dag is redelijk goed bezocht door voor- en tegenstanders van windenergie. Verder waren er enkele demonstranten van Stichting MayFly Haarlemmermeer. Deze zijn uitgenodigd om mee te doen. Verder was er  een informatiemarkt met standjes. De themasessies werden afgewisseld met interviews. De themasessies en interviews zijn terug te kijken

Themasessies
Natuur: Deze sessie gaf  informatie over regelgeving om de natuur te beschermen, effecten van windturbines op natuur en maatregelen om die effecten te beperken. Deelnemers vinden het belangrijk dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan, bijvoorbeeld naar de effecten van geluid, trillingen en licht. Ook werd gevraagd naar het effect van de hoogte van windturbines op de natuur. 


Impact op ruimte: Regelgeving voor het plaatsen van windturbines was hier aan de orde, net als de bescherming van inwoners tegen overlast. De landschapsarchitect van de gemeente legde uit hoe windturbines kunnen aansluiten bij het polderlandschap van Haarlemmermeer, zonder dat het verrommelt. 


Lokaal eigenaarschap: De thematrekker Lokaal Eigendom van het Nationaal Programma RES en de directeur van lokale energiecoöperatie Betuwewind legden uit hoe  lokaal eigenaarschap werkt. Deelnemers vroegen onder meer hoe rendement kan worden ingezet om de sociale samenhang in het gebied rondom de windmolens te versterken. 


Gezondheid: Een expert van GGD Amsterdam gaf uitleg over de effecten van windturbines op de gezondheid. De deelnemers hadden vooral zorgen over het geluid en de afstand van windturbines tot woningen. 
In alle themasessies werden een paar eerste spelregels geformuleerd.


Hoe Verder 
Naast de beelden zijn op 8 april de verslagen gedeeld op de website. Tot en met 29 april kan iedereen reageren op de opgehaalde input voor spelregels en de spelregels aanvullen. Met de opbrengst van de Dag van de Wind en de reacties stelt de gemeente na 29 april concept spelregels op en een voorstel voor de peiling. Deze worden nog voor de zomervakantie aan de gemeenteraad voorgelegd. Lees hier meer over het proces

Raadsvoorstel Concept-spelregels en peiling Wind op Land Haarlemmermeer van 21 mei 2024

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 • in te stemmen met de concept-spelregels voor Wind op Land Haarlemmermeer
 • in te stemmen met het voorstel voor de peiling waarmee betrokkenen op de concept-spelregels kunnen reageren
 • in te stemmen met het tegelijkertijd laten plaatsvinden van de zienswijzeprocedure en de peiling van 2 september tot en met 13 oktober 2024

Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het participatieproces Wind op Land. Het doel van dit participatieproces is om spelregels op te stellen die leidend zijn voor onze gemeente als er een windpark zou komen. De eerste stappen van dit participatieproces zijn doorlopen. Op de Dag van de Wind en in de weken erna zijn ideeën opgehaald voor spelregels. De volgende stappen zijn het vaststellen van de concept-spelregels Wind op Land Haarlemmermeer en het organiseren van een periode waarin betrokkenen daarop kunnen reageren. Onderdeel daarvan is een reactienota waarin is opgenomen wat tot nu toe aan spelregel-ideeën is opgehaald en hoe deze zijn verwerkt in de concept-spelregels. De beoogde reactieperiode is 2 september tot en met 13 oktober 2024. Gedurende die zes weken hebben betrokkenen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen en organiseert de gemeente een peiling om reacties op de concept-spelregels op te halen. De uiteindelijke spelregels bieden we aan als advies aan de provincie Noord-Holland. Dit met het verzoek om onze wensen en aandachtspunten mee te nemen bij de beoordeling van een plan voor een windpark. 

Bij dit raadsvoorstel heeft de raad ook de concept-spelregels en het voorstel voor de peiling ontvangen. Deze zijn, samen met het volledige raadsvoorstel, op te vragen door een e-mail te sturen naar wind@haarlemermeer.nl

Raadsstuk opvragen?

Dat kan door een e-mail te sturen naar wind@haarlemmermeer.nl. Ook kun je hier terecht voor vragen over de raadsstukken.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel