Spring naar inhoud

Tijdlijn windenergie Haarlemmermeer

In deze tijdlijn staat beschreven wanneer welke keuzes zijn gemaakt rondom windenergie in Haarlemmermeer.

2016: Klimaatakkoord Parijs

 • In 2016 is het VN-Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Het akkoord is 2020 ingegaan.

 

2019: Start Regionale Energiestrategie (RES)

 • Start voorbereiding RES in de regio’s. In Nederland zijn er 30 (energie)regio’s gevormd. Haarlemmermeer valt onder energieregio Noord-Holland Zuid.

 

2020: Informatie en Participatie

 • Maart 2020: Ruim 170 inwoners van Haarlemmermeer bezochten woensdag 4 maart de informatiemarkt ‘Comfortabel wonen met nieuwe energie’ in het raadhuis. Lees hier meer over: 'Veel interesse voor energiemaatregelen' op de website van Gemeente Haarlemmermeer.
 • December 2020: Gesprekken tussen de dorpsraden en de gemeente werden georganiseerd over lokaal eigenaarschap. Dat betekent dat de winst die uit energieprojecten, zoals windmolens en zonneparken, ook terugvloeien naar de bewoners en omwonenden in dat gebied.
 • December 2020: Participatietraject naar vaststelling zoekgebied RES 1.0.

 

2021: Publicatie RES

 • Januari 2021: In januari kregen alle mensen die in die twee zoekgebieden wonen de kans om op de verschillende schetsen van het gebied te reageren.
 • Januari en februari 2021: Belangstellenden konden via een live chatsessie vragen stellen over zon- en windenergie in de polder.
 • Maart 2021: Als onderdeel van de RES 1.0 is de ‘Notitie ruimtelijke inpassing wind Spoordriehoek Haarlemmermeer’ opgesteld. Hierin is verkend welke mogelijkheden er binnen het aangewezen zoekgebied wind zijn voor grote windturbines, rekening houdend met beperkingen vanuit provinciaal beleid (met name natuur en landschap), veiligheids- en geluidscontouren voor diverse functies en met hoogtebeperkingen vanuit Schiphol. Hier zijn toen vier denkrichtingen (A4, Landmark, Midden en Infra) voor een eventueel windpark uitgekomen.
 • April 2021: Regio Noord-Holland Zuid publiceerde de eerste RES. Deze heet RES 1.0. Lees hier meer over de RES op de website van Gemeente Haarlemmermeer of bekijk de RES 1.0 op de website Noord-Hollandse Energie Regio.
 • April 2021: Er vond een online informatieavond plaats over de RES 1.0. Heb je deze gemist? Bekijk de video op YouTube.
 • Juni 2021: Het zoekgebied voor windenergie is 10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De volgende stap is het verder onderzoeken van de mogelijkheden en randvoorwaarden voor extra windturbines in het gebied. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd welke kaders zij wil meegeven voor participatie voor dit beleidskader, en op welke wijze zij de mening van de omgeving zal meewegen in de besluitvorming.
 • Juni 2021: Er ligt er een uitspraak van de Raad van State in het kader van een Windpark in Delfzijl. Deze uitspraak heeft gevolgen voor alle windparken in voorbereiding in Nederland. Lees hier meer over op rvo.nl.
 • Oktober 2021: Er is gecommuniceerd dat er wordt gewerkt aan het beleidskader. Daarin moet komen te staan of en waar er windmolens in het zoekgebied mogen komen. Totdat het beleidskader klaar is, worden er geen vergunningaanvragen voor windenergie in behandeling genomen.

 

2022: Besluit

 • Mei 2022: De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben besloten om de extra regels voor het plaatsen van windmolens te laten vervallen.
 • Twee vervolgonderzoeken opgestart.
 • Oktober 2022: Er werd een energiemarkt voor alle inwoners van Haarlemmermeer georganiseerd.

 

2023: Vervolgonderzoeken

 • Januari 2023: Resultaten vervolgonderzoek ruimtelijke inpassing bekend. Aan de hand van een aantal uitgangspunten (hoogtebeperkingen vanuit Schiphol, geluidscontouren, externe veiligheid) zijn de mogelijkheden voor de vier denkrichtingen nader uitgewerkt. Daaruit blijkt dat er beperkte mogelijkheden zijn binnen de denkrichtingen A4 en Landmark, en ruimere mogelijkheden binnen de denkrichtingen Infra en Midden.
 • Februari 2023: Resultaten natuuronderzoek bekend. Hierbij is gekeken naar de verschillen tussen de verschillende denkrichtingen op het gebied van natuurwaarden en of een ontheffing in het kader van de wet Natuurbescherming mogelijk is. Elke denkrichting heeft een negatief effect op de beschermde natuurwaarden. Tussen de denkrichtingen is er verschil hoe negatief de effecten zijn, en om welke soort het gaat. Om de ontheffing te verkrijgen dient een initiatiefnemer altijd nader diepgaander onderzoek te doen.
 • Februari 2023: Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid opgericht. Er is momenteel één potentiële initiatiefnemer bekend: de Windcoalitie Haarlemmermeer Zuid. Dit is een samenwerking van agrariërs, de lokale energiecoöperatie Meerwind en de landelijke Windunie. Begin februari 2023 hebben zij een Samenwerkingsovereenkomst gesloten.
 • Maart 2023: Intentieverklaring Gemeente & Provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland gaat over het verlenen van vergunningen voor grote windparken. Gemeente Haarlemmermeer wenst wel zoveel mogelijk sturing te geven aan een initiatief voor een windpark (zowel op het gebied van ruimtelijke als maatschappelijke voorwaarden). Er is afgesproken met de Provincie dat zij samen met de gemeente gaan verkennen wat het meest logische en transparante proces is voor het vervolg. De afspraken daarover zijn vastgelegd in een intentieverklaring die op 7 maart 2023 door het college is vastgesteld.
 • Maart 2023: De gemeenteraad ontvangt een raadsbrief over de huidige stand van zaken met het verzoek om kaders voor participatie met de omgeving op te stellen. Uitvoering van dit verzoek ligt bij de gemeenteraad. Zij bepalen wanneer en hoe ze hier invulling aangeven.
 • Maart/april 2023: Organiseren van marktconsultatie. Het is van belang om te weten of er ook andere potentiële initiatiefnemers zijn. Om erachter te komen welke interesse er vanuit de markt is voor een windpark in zoekgebied Haarlemmermeer-Zuid, organiseert de gemeente een marktconsultatie. Daarmee kondigt de gemeente aan welke mogelijkheden er zijn voor een windparken en wordt er een gesprek georganiseerd met geïnteresseerde marktpartijen.
 • November 2023: Raadsvoorstel over het samen met de omgeving opstellen van spelregels voor windturbines. De gemeente voert de participatie uit en onderzoekt of er steun is voor een mogelijke uitbreiding van de windturbines in Haarlemmermeer.
 • December 2023: 14 december besluit de raad over 'plan van aanpak participatieproces wind op land'. Het besluit van de raad en het voorstel van het plan kunnen bekeken worden op de website van Gemeente Haarlemmermeer.

 

2024: Wind op Land

 • Februari 2024: Start website windopland.haarlemmermeer.nl
 • Maart 2024: Dag van de Wind op 16 maart in Buitenkaag
 • April 2024: Reageren op ideeën voor spelregels en verslagen Dag van de Wind

Login om verder te gaan
refresh

Cancel