Spring naar inhoud
Wind op Land

Impact van windturbines op de ruimte

Er wordt nu onderzocht of er mogelijk windturbines bij gaan komen in Haarlemmermeer-Zuid. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de participatie. Uiteindelijk neemt provincie Noord-Holland hierover een besluit. Windturbines kunnen niet zomaar overal komen te staan. Dit is onder andere afhankelijk van de grootte van een windturbine, de gebouwen in een gebied, de functie van een gebied en de veiligheidsmaatregelen in een gebied. Je leest er meer over op deze pagina.

Tijdens de Dag van de Wind gingen experts en bezoekers met elkaar in gesprek. Daar zijn ideeën voor spelregels uitgekomen. Je leest ze hieronder. Reageren was mogelijk tot en met 29 april.

Bekijk ook

De onderzoeken over windturbines en impact op ruimte
Overzicht met alle thema's

Ideeën voor spelregels over het thema impact op ruimte

Hieronder staan de ideeën voor spelregels over impact op de ruimte die op de Dag van de Wind zijn bedacht. Je kon tot en met 29 april op deze spelregels en het verslag reageren.

 • Het liefst grote windturbines in plaats van meerdere kleine. Veel kleine windturbines heeft effect op de bruikbaarheid van de landbouwgrond.
 • Liever een kleiner aantal grote windturbines in plaats van een groot aantal kleine om verrommeling van het landschap tegen te gaan.
 • De gemeente zou financieel moeten instappen om het belang van bewoners te waarborgen.
 • Zoek een balans tussen hinder voorkomen en te strenge spelregels. Pas op dat je met de spelregels niet alles dicht zet. We moeten voorkomen dat mensen last hebben van de windturbines. Maar houdt wel oog voor het kunnen ontwikkelen.
 • De initiatiefnemers moeten een windturbine kiezen waarvan bewezen is dat deze stiller is dan de geluidsnorm voorschrijft.
 • Voorkom dat de dorpen/bewoners die op de grens van meerdere gemeenten/ provincies wonen, worden ingesloten door windturbines aan de randen van meerdere gemeenten/provincies.
 • Het voorstel van de initiatiefnemer waar de windturbines gaan komen moet samen met de bewoners worden uitgewerkt.
 • De initiatiefnemer gebruikt hoogwaardige techniek om hinder voor omwonenden te voorkomen/beperken.
 • Een initiatiefnemer moet met een 3D-beeld de impact op het landschap in beeld brengen.
 • De verlichting op de windturbine moet geen overlast geven door lichtinval in de woning van omwonenden.
 • Op de windturbines moet een bewegingssensor komen zodat de verlichting alleen aangaat als er een vliegtuig nadert.

De verslagen en de video's van de Dag van de Wind kun je nu bekijken.

Bekijk de rest van het verslag en de video's

Zoekgebied en vier mogelijke locaties voor windparken

Het windzoekgebied is een gebied in Haarlemmermeer Zuid. Hierbinnen zijn vier verschillende locaties (ook wel denkrichtingen genoemd) mogelijk: A4, Landmark, Midden en Infra. Hieronder zie je de kaart van het hele zoekgebied. En van de verschillende locaties.

Uitleg van de termen en de wettelijke regels

De belangrijkste termen

As-hoogte: De hoogte van voet (op de grond) van de windturbine, tot aan de as waar de wieken aan vast zitten.
Kwetsbare objecten: woningen, woonschepen, woonwagens.
Rotordiameter: de diameter van de wieken van de windturbine.
Slagschaduw: de schaduw die de wieken van de windturbine op de grond en de gebouwen geven bij een specifieke stand van de zon. Als de wieken draaien, dan draait de schaduw ook.
Tiphoogte: De hoogte van de voet (op de grond) van de windturbine, tot aan de punt van de wieken op het hoogste punt.

rotor diameter, as-hoogte en tip-hoogte
Op deze afbeelding zie je wat de rotor diameter, as-hoogte en tip-hoogte van een windturbine zijn.

De wettelijke regels rondom de impact van windturbines op de ruimte per 1 juli 2025*

- Een windturbine heeft tenminste een afstand van twee keer de tiphoogte van een windturbine tot kwetsbare objecten
- Een windturbine mag niet hoger zijn dan toegestaan is vanuit de hoogtebeperkingen voor de luchtvaart. Voor de vier locaties in het windzoekgebied in Haarlemmermeer zijn dit verschillende hoogtes
- Een windturbine, de mast en de wieken zijn wit
- Een windturbine moet obstakelverlichting hebben
- Een windturbine mag niet meer dan zes uur per jaar en 20 minuten per dag slagschaduw veroorzaken

* Vanaf 1 juli 2025 gaan waarschijnlijk de nieuwe wettelijke regels rondom windturbines gelden. Het Rijk is nu bezig met het opstellen, de concept-regels kunnen daarom nog aangepast worden. De windturbines die mogelijk gaan komen in Haarlemmermeer-Zuid zullen pas na deze datum geplaatst gaan worden. Daarom houden we hier alvast rekening met deze nieuwe concept-regels.

hoogtes windturbines 218 meter en 150 meter in vergelijking met Schipholtoren en huidige windturbines

De mogelijke windturbines in Haarlemmermeer-Zuid worden 218, 145 of 150 meter hoog. Op deze afbeelding zie je hoe groot dat is in vergelijking met de Schipholtoren (101 meter) en de huidige windturbines in Haarlemmermeer (93 meter).

Veelgestelde vragen

Waar is het windzoekgebied Haarlemmermeer-Zuid?

Het windzoekgebied is een gebied in Haarlemmermeer Zuid. Hierbinnen zijn vier verschillende locaties (ook wel denkrichtingen genoemd) mogelijk: A4, Landmark, Midden en Infra. De kaartjes van de verschillende locaties en van het hele windzoekgebied staan bovenaan deze pagina.

Wat houdt een denkrichting in?

In 2021 is het zoekgebied voor wind in Haarlemmermeer-zuid vastgesteld in de gemeenteraad. Daarna heeft de gemeente verkend of en waar mogelijkheden zijn voor windenergie in het zoekgebied. De gemeente heeft opdracht gegeven om een onderzoek uit te laten voeren naar de haalbaarheid van een windpark. Op basis van dit onderzoek zijn de vier denkrichtingen naar voren gekomen. Dat zijn mogelijke locaties voor windturbines. Het is uiteindelijk aan de initiatiefnemer om te bepalen waar hij windturbines wil plaatsen. Dit neemt de initiatiefnemer op in zijn plan.

Hoe ver van woningen mogen windturbines staan?

Op dit moment geldt er in Nederland geen afstandsnorm. Wel is er op basis van de normen van geluid en slagschaduw een minimale vereiste afstand te berekenen tussen de windturbine en een gebouw. Mogelijk komt er in de toekomst (2025) een afstandsnorm.

Hoe hoog zijn windturbines?

Een windturbine mag niet hoger zijn dan toegestaan is vanuit de hoogtebeperkingen voor de luchtvaart. Voor de vier locaties in het windzoekgebied in Haarlemmermeer zijn dit verschillende hoogtes. De onderzoeken zijn uitgevoerd voor windturbines van 145 meter tiphoogte, 150 meter tiphoogte en 218 meter tiphoogte.

Hoeveel komen er te staan?

Het staat nog niet vast hoeveel windturbines er komen te staan als er een windpark komt. De hoeveelheid windturbines hangt ook af van het soort windturbine. Als er bijvoorbeeld wordt gekozen voor krachtigere en hogere windturbines die meer stroom opwekken, dan kan er gekozen worden voor minder windturbines dan als er gekozen wordt voor minder krachtige en kleinere windturbines.

Hoe worden ze geplaatst?  En heeft dit invloed op mijn uitzicht?

Er zijn verschillende locaties waar de windturbines mogelijk geplaatst kunnen worden. De exacte locatie van de windturbines binnen die gebieden staan nog niet vast. De gemeente heeft een voorkeur uitgesproken voor windturbines in een lijnopstelling, zodat er geen onrustig landschap ontstaat. Het is uiteindelijk aan de initiatiefnemer om te bepalen waar hij windturbines wil plaatsen. Dit neemt de initiatiefnemer op in zijn plan.

Wie bepaalt de kleur en hoogte van windturbines?

Er zijn wettelijke regels voor de kleur en hoogte van een windturbine. Deze regels staan bij de wettelijke regels op deze pagina.

Wat gebeurt er met de windturbines die er al staan?

Voorlopig blijven deze windturbines staan. Het is mogelijk dat deze windturbines op termijn vervangen worden voor nieuwere types zodat ze meer windenergie opleveren. Dit kan mogelijk een onderwerp zijn voor de Dag van de Wind.

Hoe zit het met oude normen en nieuwe normen voor windturbines?

Er worden nu nieuwe normen voor windturbines op land opgesteld door het Rijk. Op de landelijke Helpdesk Wind op Land is een tabel gemaakt van de oude en nieuwe concept-normen. Die vind je op de website van helpdeskwindopland.nl.

Waarom komen er nieuwe normen voor windturbines op land?

De reden is dat de Hoge Raad (hoogste bestuursrechter) heeft geoordeeld dat voor de huidige milieunormen niet de juiste procedure was gevolgd. Om die reden werkt het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) aan nieuwe landelijke milieunormen voor windturbines op land. Dit is een uitgebreid proces, met een participatie- en inspraaktraject. Meer info vind je op de website van platformparticipatie.nl.

Reacties

Je kon tot en met 29 april reageren op deze ideeën. Bekijk hier waar spelregels wel en niet over kunnen gaan.

 

rene | 13 april 2024 10:57

Binnen een straal van 10 maal de totale hoogte van de windmolen, geen bewoning.
Dus totale hoogte 150 meter, straal rond de windmolen zonder woningen 1500 meter.
(Ook niet in gemeenten buiten de Haarlemmermeer )

Gemeente Haarlemmermeer | 18 april 2024 09:45

Beste rene, bedankt voor je input!Tineke | 22 april 2024 20:13

Voorwaarden om windturbines te plaatsen is de afspraak van 0 dagen met slagschaduw. Dit kost de eigenaar zo goed als geen opbrengst, maar geeft de omwonenden heel veel minder overlast.

Gemeente Haarlemmermeer | 25 april 2024 13:11

Beste Tineke, bedankt voor je reactie. Wij hebben jouw spelregel-suggesties genoteerd bij het thema gezondheid. Kijk hiervoor op windopland.haarlemmermeer.nl/thema/gezondheid.

Isaäc | 29 april 2024 23:07

Goed idee, met die zes uur zullen ze de molens bewust door laten draaien als de stroomprijs hoog is.

Isaäc | 29 april 2024 23:48

En geef mensen die risico op slagschaduw hebben zelf de mogelijkheid de betreffende molen uit te schakelen zonder tussenkomst van wie dan ook, scheelt een hoop gedoe.Ron | 25 april 2024 20:57

Opbrengsten moeten lokaal besteed worden. Beter is het om mensen in de omgeving een hoge korting of zelfs gratis stroom aan te bieden. Dit verhoogt het draagvlak beter dan een schenking aan een buurthuis.

Gemeente Haarlemmermeer | 26 april 2024 23:48

Beste Ron, bedankt voor je input. We gaan ernaar kijken.Gerard | 9 april 2024 17:08

De huidige windmolens markeren de kruising A4-N207 staan ver van bebouwing. Daarom nieuwe hoge windmolens bij voorkeur langs de A4.

Gemeente Haarlemmermeer | 18 april 2024 09:45

Beste Gerard, bedankt voor je input!Fons | 13 april 2024 19:17

De huidige windmolens langs de A4 staan dichter bij woningen dan 1500 meter, betekent het dat tzt bij vervanging (door 150m hoge turbines) er minder komen dan het huidige aantal?

Gemeente Haarlemmermeer | 18 april 2024 09:46

Beste Fons, bedankt voor je vraag. Op dit moment geldt er in Nederland geen afstandsnorm. De hierboven beschreven regel van Rene is niet de actuele situatie. Wel is er op basis van de normen van geluid en slagschaduw een minimale vereiste afstand te berekenen tussen de windturbine en een gebouw. Mogelijk komt er in de toekomst (2025) een afstandsnorm. Je kunt hier meer over lezen op de pagina Impact op de Ruimte.Fons | 13 april 2024 19:21

Wat gebeurt er wanneer (na plaatsing van nieuwe windmolens) de wettelijke normen toch overschreden worden? Bijvoorbeeld overschrijding van geluidsnormen vanwege wind uit een andere dan gebruikelijke richting. Worden betreffende molens dan stilgezet? En/of wordt er per overschrijding een schadevergoeding betaald?

Gemeente Haarlemmermeer | 18 april 2024 09:46

Beste Fons, bedankt voor je vragen. Als de normen worden overschreden, kan de overheid handhaven. Bijvoorbeeld met het opleggen van een dwangsom of het laten stilzetten van de windturbine. Een exploitant van een windturbine is verplicht de gerealiseerde geluidsemissie over het lopende kalenderjaar bij te houden en minimaal 5 kalenderjaren te bewaren. In het geval er een windpark komt in Haarlemmermeer-Zuid is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de instantie die handhaaft. Het is mogelijk om met de exploitant van een windpark afspraken te maken over een klachtenprocedure.Tineke | 22 april 2024 20:10

Hier mist de spelregel die ik heb ingevuld op de Dag van de Wind: een klachtenprocedure opstellen zodanig dat eigenaar van windturbines ook echt iets moet doen aan de klacht.

Gemeente Haarlemmermeer | 25 april 2024 13:11

Beste Tineke, bedankt voor je reactie. Wij hebben jouw spelregel-suggesties genoteerd bij het thema gezondheid. Kijk hiervoor op windopland.haarlemmermeer.nl/thema/gezondheid.Tineke | 22 april 2024 20:11

Ik mis de spelregel over cumulatief geluid meenemen in de omgeving (Schiphol, A4/A44, HSL), etc.

Gemeente Haarlemmermeer | 25 april 2024 13:11

Beste Tineke, bedankt voor je reactie. Wij hebben jouw spelregel-suggesties genoteerd bij het thema gezondheid. Kijk hiervoor op windopland.haarlemmermeer.nl/thema/gezondheid.Gemeente Haarlemmermeer | 25 april 2024 14:05

Op maandag 22 april was er een mogelijkheid om vragen te stellen of hulp te krijgen bij het reageren in het dorpshuis in Abbenes. Tijdens het inloopmoment noemden bezoekers deze ideeën voor spelregels en hadden ze de volgende vragen over het thema impact op de ruimte:
- Waarom wordt het huidige park aan de A4 niet vergroot?
- Kan Abbenes het predicaat beschermd dorpsgezicht krijgen? En zou dat beschermen tegen de komst van windmolens?
- Er zou sprake zijn van het verleggen van de grenzen van de LIB zones richting het zoekgebied. Men is bang dat als de windturbines hier staan, deze mogelijkheid er niet meer zal zijn.Cees | 26 april 2024 22:26

Zodra het windpark is gerealisseerd, zullen de windmolens van grote afstand zichtbaar zijn. Veel mensen ervaren dit als schadelijk voor het landschap. Ik denk echter, dat het aantal te plaatsen windmolens niet van dien aard is, dat het overweldigend overkomtBastiaan | 28 april 2024 21:48

In de LER (Landbouweffecten Voorontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030) wordt gesproken over kansen voor de landbouw. In het Voorontwerp Structuurvisie wordt veel ruimte geclaimd voor nieuwe plannen, maar momenteel staat een aantal plannen om verschillende redenen ter discussie of zijn vertraagd. Daarnaast geeft de onzekerheid (vorm, inhoud, planning) rondom de voorgenomen ontwikkelingen planologische onzekerheid. Voor ondernemers is het onduidelijk hoe plannen uitgewerkt zullen worden en welke mogelijkheden er nog zijn voor agrarische bedrijfsvoering. Zeker omdat er naast de windmolens ook nog andere serieuze plannen zijn.

Gemeente Haarlemmermeer | 30 april 2024 14:31

Beste Bastiaan, er zijn inderdaad verschillende toekomstplannenplannen die met elkaar te maken hebben. De meest actuele visie van de gemeente op toekomst staat in de Omgevingsvisie 2040. We begrijpen dat dit voor ondernemers in het gebied een bepaalde onzekerheid met zich mee kan brengen. Zodra de spelregels voor windenergie er zijn, zal dit hopelijk wat meer duidelijkheid geven.Wieger | 29 april 2024 16:56

Gebruik voor obstakelverlichting niet zichtbaar licht voor de mens, maar wel voor vogels en via sensoren voor het vliegverkeer. Hiervoor is wel een lange weg af te leggen vanwege afspraken op wereldniveau, maar er is ook heel veel mee te winnen.Terug naar de bovenkant van deze pagina

Login om verder te gaan
refresh

Cancel